Meer informatie over de bezoekgroep:

De bezoekgroep

De bezoekgroep is in 1997 gestart met het bezoeken van onschuldige migranten in het Grenshospitium aan de Tafelbergweg in Amsterdam Zuidoost en vervolgens van 2005 tot 2012 in het detentie- en uitzetcentrum te Schiphol-Oost. Sinds januari 2013 bezoekt de bezoekgroep elke woensdagavond en elke tweede vrijdagavond het Justitieel Complex Schiphol. De bezoekgroep bestaat uit ongeveer 60 vrijwilligers.

De bezoekgroep is als stichting in het handelsregister ingeschreven onder de naam Stichting Bezoekgroep Vreemdelingengevangenissen Amsterdam e.o. Deze stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit kan fiscaal voordeel opleveren bij onder meer nalaten of schenken aan de bezoekgroep. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via bezoekgroepschiphol@gmail.com.

Stichting Bezoekgroep Vreemdelingengevangenissen Amsterdam e.o.
RSIN: 820588611
KvK: 34332370
Postadres:
Haringvliet 50, 2134 XB Hoofddorp
Rekeningnummer: NL84 INGB 0008 1182 81

Doelstelling en beleid 

De bezoekgroep steunt migranten die opgesloten zijn in vreemdelingengevangenissen in Amsterdam en omstreken. Naast regelmatige bezoeken aan de migranten in vreemdelingengevangenis Schiphol ontplooit de bezoekgroep activiteiten die bijdragen aan de morele ondersteuning. De kosten die de bezoekgroep maakt bestaan vooral uit boodschappen voor de bezoeken (fruit en versnaperingen voor de migranten, spelletjes en taalboekjes, ingrediënten voor de maaltijd op vrijdag) en vergoeding van de reiskosten van de vrijwilligers. De bezoekgroep bekostigt de activiteiten met subsidie, giften van derden en donaties van de vrijwilligers zelf.

Het bestuur 

Het bestuur van de stichting bestaat uit actieve bezoekers. De bestuurders ontvangen net als de andere bezoekers geen beloning voor hun werk. 

Bestuurssamenstelling:

Anita Onwezen (voorzitter)
Elske Scholte (secretaris)
Jolanda Rasch (penningmeester)
Annemarie ten Brink
Paul Boersma
Sofie Jansen
Frans Zoer

Financiële verantwoording


Balans per 1-1-2018

 

 

 

Activa
   

 

 

 

Vorderingen                        

50

 

Geldmiddelen

23.825

 

Totaal activa 

23.875

 

 

 

 

 

Passiva

 

 

 

Schulden

4.625

 

Eigen vermogen

19.249

 

Totaal passiva 

23.875

 

 

 

 

 

Toelichting:
De stichting streeft ernaar een eigen vermogen aan te houden ter grootte van ongeveer de jaarlijkse exploitatiekosten om de voortgang van de activiteiten te kunnen waarborgen ook bij mogelijke wijziging of stagnatie in de subsidies en fondswerving.

 

 

 

 

Resultatenrekening 2017

 

 

 

Baten

 

 

 

Subsidie Ministerie van Veiligheid en Justitie

10.000

 

Giften en donaties

1.554

 

Rente

30

 

Totaal baten

11.584

 

 

 

 

 

Lasten
                                  

 

 

 

Reiskosten vrijwilligers

3.416

 

Uitgaven bezoekavonden

4.880

 

Zakelijke en administratieve kosten

173

 

Training, werving en binding vrijwilligers

2.135

 

Totaal lasten

10.604

 

 

 

 

 

Saldo van baten en lasten 2017                    

-/- €

980

 

 

 

 

 

Toelichting:
De subsidie van het ministerie is bestemd voor de vergoeding van reiskosten, administratieve kosten en de deskundigheidsbevordering, werving en selectie van vrijwilligers. De giften en donaties zijn afkomstig van fondsen, kerkgemeenschappen en particulieren. De uitgaven voor de bezoeken omvatten hoofdzakelijk voedsel, lectuur en telefoontegoed ten behoeve van de gevangenen.

 

 

 

Verslag activiteiten 2017

In 2017 heeft de bezoekgroep wekelijks op woensdagavonden bezoek gebracht aan gevangen migranten in vreemdelingengevangenis Schiphol. Op vrijdagavond is twee keer per maand Engelse conversatie en kookles aangeboden aan de gedetineerden. Het aantal actieve vrijwilligers is tamelijk constant met een laag verloop. Hierdoor hoeft weinig energie te worden gestoken in het werven van nieuwe vrijwilligers. Om de vrijwilligers te ondersteunen en te helpen groeien in hun vrijwilligerswerk zijn twee avonden georganiseerd met aandacht voor training en kennisoverdracht. 

Terug naar de home page